Tilbage til forsiden

Vedtægter
for
Venskabsforeningen for Ældre Danskere og Indvandrere
 

§ 1 Navn og hjemsted.
Foreningens navn er ”Venskabsforeningen for ældre danskere og indvandrere”.
Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

§ 2 Formål.
Foreningens formål er

-         at fremme mellemfolkeligt venskab og gensidig forståelse mellem ældre mennesker.

-         at yde hjælp og rådgivning til foreningens medlemmer.

-         at udnytte de ældres ressourcer og styrke deres muligheder for indflydelse i samfundet.

-         At opbygge netværk og forebygge social isolation.

Det er foreningens formål at medvirke til integration, og foreningen kan derfor ikke varetage enkelte nationaliteters interesser. 
Foreningen er et permanent mødested, som ældre danskere og udlændinge kan bruge på lige fod - et sted, hvor man kan deltage i kurser, aktiviteter og diskussioner på tværs af kulturelle forskelle, og hvor danskere og udlændinge kan mødes til gensidig inspiration og glæde.

Foreningen er ramme for 

-         værested/mødested

-         kurser i f. eks. sprog og motion

-         foredrag

-         studiegrupper

-         samtalegrupper

-         kreative aktiviteter

-         kulturelle arrangementer

-         informationstjeneste

-         rådgivning for foreningens medlemmer.

§ 3 Medlemmer.
Foreningen optager primært medlemmer over 60 år. Som medlem kan dog optages personer over 40 år, hvis bestyrelsen finder særlig begrundelse herfor. Optagelse af medlemmer afgøres på bestyrelsesmøder under hensyntagen til balancen mellem de forskellige nationaliteter. Det er muligt at blive støttemedlem ved at indbetale kontingent på en særskilt konto.

§ 4 Generalforsamling.
Generalforsamling afholdes i årets første kvartal. Kun medlemmer, der har betalt medlemskontingent kan deltage i generalforsamlingen.

§ 5 Bestyrelse.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Der vælges også 2 - 3 suppleanter til bestyrelsen.

Valget af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år ad gangen, dog således at 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal, og de resterende 4 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen udpeger en daglig ledelse.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

§ 6 Bestyrelsens opgaver.
Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed.

Bestyrelsen påser, at foreningens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til formålsparagraffen og de regler, der til enhver tid gælder for foreningens ledelse og drift.

Endvidere påser bestyrelsen, at vedtægterne overholdes. 

Foreningens overordnede økonomi varetages af bestyrelsen.

§ 7 Bestyrelsesmøder. 
Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller 5 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder behov herfor, dog mindst 4 gange årligt.

Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøde med angivelse af mødets dagsorden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af bestyrelsens medlemmer er til stede, herunder formand eller næstformand.

Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der tages beslutningsreferat på bestyrelsens møder. Beslutningsreferat skal godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

 § 8 Daglig ledelse.
Den daglige ledelse står for den daglige drift af foreningen og har ansvaret for, at foreningen fungerer i overensstemmelse med vedtægterne og de af bestyrelsen udstukne rammer.

§ 9 Regnskab.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Hvert år udarbejdes et årsregnskab, der efter revision  fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

§ 10 Tegning.
Foreningen tegnes af formanden og en eller to bestyrelsesmedlemmer i foreningen, eller i formandens fravær af næstformanden.

§ 11 Nedlæggelse.
Nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
Til foreningens nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for nedlæggelsen på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Foreningens formue skal i tilfælde af foreningens ophør anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 12 Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra et flertal af bestyrelsesmedlemmerne.
Enhver vedtægtsændring skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 13 Kontingent.
Kontingent fastsættes af bestyrelsen.
Har et medlem ikke betalt sit kontingent inden den årlige generalforsamling, ophører medlemskabet.

§ 14 Udelukkelse
Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.
Beslutning om medlemseksklusion træffes af bestyrelsen og meddeles skriftligt til medlemmet.

(Ændringer af vedtægterne fra 14-6-1999 er godkendt af generalforsamlingen 16-3-2005)

                            Ahmed Charif                                      Bente Marie Rauff Knudsen

                                (formand)                                                 (næstformand)